พื้นที่จารึกพงศาวดารไทย อย่างสถานที่เที่ยวทุ่งมะขามหย่อง

สถานที่ท่องเที่ยว
บริเวณแห่งประวัติศาสตร์ เกิดขึ้นอยู่ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงประกาศอิสระภาพได้ราวๆ 2 ปี  พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง ก็ได้ให้มังมอดราชบุตร ทำการเคลื่อนทัพมาตั้งที่ทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งทัพพระเจ้าหงสาวดีตั้งค่ายหลวงภายในบริเวณขนอนปากคู่ ซึ่งเป็นเนื้อที่ถัดมาจากทุ่งมะขามหย่องทางใต้นั่นเอง
 
ยิ่งถ้าหากว่าเป็นพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยาด้วยแล้ว พื้นที่แห่งนี้ย่อมจารึกประวัติศาสตร์เอาไว้มากมาย ยิ่งถ้าหากว่าได้เดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เดินทางทุกท่านก็จะได้ท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กับการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์เก่าก่อนของประเทศไทยในหลากหลายยุคเลยเชียว เช่น การสัญจรที่พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัยหรือทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ภายในพื้นที่จะมีพระรูปสมเด็จพระสุริโยทัย ที่ถูกหล่อขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเท่ากับครึ่งขององค์จริงประทับอยู่บนหลังพระคชาธาร ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลก หากเป็นการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อจะค้นพบกับดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ประเทศไทยสมัยเก่าก่อน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือได้ว่า มีสถานที่ทางด้านประวัติศาสตร์ จารึกเอาไว้อยู่มากมายด้วยกัน  นอกจากนี้ยังคงมีกลุ่มอนุสาวรีย์ประติมากรรมประกอบกันทั้งสิ้นถึง 49 ชิ้น พร้อมกับประติมากรรมจำลองประวัติศาสตร์ พื้นที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสวนสาธารณะเพื่อให้ผู้เดินทางได้นั่งเล่นผ่อนคลาย และภายในส่วนทางด้านประวัติศาสตร์ไทย พื้นที่ทุ่งมะขามหย่อม ถือได้ว่าเคยเป็นสมรภูมิการสู้รบ ระหว่างไทยกับพม่ามากหลายคราว
 
การต่อสู้ระหว่างไทยกับพม่า ได้เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งเลยเชียว จนเกิดเป็นมหาวีรกรรมเป็น สมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระอัครมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ได้ทรงทำยุทธหัตถีเข้ากับพระเจ้าแปรจนต้องพระแสงของ้าว จนสวรรคตบนคอช้าง ภายในช่วงรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา